1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม


 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
  1. ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในเวลาใดก็ได้ สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  2. ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล
  3. ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะให้คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ โดยตรง หากสามารถกระทำได้โดยทางเทคนิค
  4. ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังนี้
   1. กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
   2. กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้
   3. กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ด้วยเหตุจำเป็น เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ เว้นแต่คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  5. ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
  6. ท่านสามารถขอให้คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
  7. ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน
  8. ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านสามารถติดต่อ คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 90 วัน หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทาง คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 168 ชั่วโมง

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

  คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ ที่เป็น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

  • ชื่อและนามสกุล
  • เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
  • วันเดือนปีเกิด
  • เพศ
  • ที่อยู่
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อีเมล
  • เนื้อหาที่คุณสนใจ
  • ในกรณีที่ท่านทำธุรกรรมกับทางคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ จะมีการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม เช่น
  • ข้อมูลบัตรเครดิต
  • เลขที่บัญชีธนาคาร

  ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดและยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เท่าที่จําเป็น โดยข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทําให้สามารถทราบความต้องการของท่าน ความแตกต่างของสินค้าและบริการที่ท่านจะได้รับจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และหากท่านให้ข้อมูลมากเท่าใด ก็สามารถให้บริการได้ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นเท่านั้น นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว อาจมีการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมจากท่าน เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม หรือบริการที่จัดขึ้น โดยท่านอาจต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สินค้าที่ชื่นชอบ ความสนใจ พฤติกรรม ฯลฯ การแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจะทําให้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า หรือใช้บริการต่างๆ ได้มากขึ้น และไม่พลาดโอกาสพิเศษสําหรับสมาชิก


  การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับเครื่องมือโซเชียลมีเดีย (Social Media)

  หากท่านสมัครใจใช้บัญชีโซเชียลมีเดียในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือการบริการ อาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน ผ่านผู้ให้บริการรายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามนโยบายส่วนบุคคลของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้


  คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้จะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อท่านสมัครใจเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะไม่ยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อเพิกถอนความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ ทั้งนี้ คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้อาจไม่สามารถให้บริการ หรือปรับปรุงประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ ทำให้ท่านเสียโอกาสที่จะได้รับสิทธิพิเศษ หรือบริการที่คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้หรือพันธมิตรจัดทำขึ้น


 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

  คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์


 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 2. คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

  วัตถุประสงค์เบื้องต้นของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าและบริการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ท่านตกลงและยินยอมให้คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทําการตลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน

  ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ของท่านและของกิจการบางส่วน ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์, สิทธิพิเศษ, กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับความต้องการของท่าน ผ่านช่องทางส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้
  2. เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทำให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และตรงกับพฤติกรรมของท่าน
  3. เพื่อปรับแต่งข้อเสนอ โฆษณา สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาด หรือเนื้อหาที่คุณสนใจ ซึ่งจะส่งให้ท่านผ่านทางช่องทางต่างๆ ของ คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ เช่น เว็บไซต์, อีเมล, การแจ้งเตือนภายในเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, หรือช่องทางอื่นๆ ในอนาคต
  4. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์มสำหรับสินค้า
  5. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม
  6. เพื่อติดต่อผู้ใช้งานสำหรับการให้บริการ และดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้ทางคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้
  7. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
  8. เพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ หรือของผู้ใช้บริการของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้

  คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้อาจใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการช่วยเสนอบริการด้านต่างๆ ของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ รวมถึงอาจมีการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลในระบบคลาวด์ (Cloud) ในต่างประเทศ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ให้บริการนั้นไม่มีอำนาจในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ดำเนินการแทนคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้โดยอิสระแต่อย่างใด และผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


  นโยบายส่วนบุคคลนี้ไม่ครอบคลุมการรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ที่กระทำโดยบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (Link) กับเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางในอนาคตของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ การเชื่อมโยงระบบโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อแชร์เนื้อหาในช่องทางของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ หากการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ ทางคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการรวบข้อมูลโดยบุคคลภายนอก


 1. การเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ จะใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามความยินยอมของท่าน โดยจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้เท่านั้น คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้จะกำกับดูแลพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้มิให้ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
   1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา ฯลฯ
   2. เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
   3. เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
   4. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้
   5. เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
   6. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
   7. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
  2. คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้อาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้กำหนด

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

  คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศปลายทาง ที่อาจมีหรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม หรือกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้จะขอความยินยอมจากท่าน เพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด


 1. คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address)

  นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้ รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือวิเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีประเภทนี้โดยตรงบนเว็บไซต์


  ทั้งนี้ คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้ทําให้คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ทราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน


  ส่วนพิกเซล (Pixel) เป็นภาพขนาดเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ทำให้เซิร์ฟเวอร์อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และมักใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทำการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซลเพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใด หรือบางส่วนของจอภาพใด


  ด้วยการทำงานของคุกกี้และพิกเซล จะทําให้คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้สามารถจดจําผู้ใช้บริการที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ ทราบถึงจํานวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และช่วยให้คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้จัดบริการข้อมูล พัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ นำเสนอบริการ สิทธิพิเศษ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรม และความสนใจสำหรับท่านด้วย


  Dental Buddy Clinic ใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง?

  เพื่อให้ท่านมีประสบการณ์การที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ ใช้คุกกี้ต่างๆ ดังนี้ โดยคุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้


  คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (strictly necessary cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ได้ทุกส่วน และปลอดภัย

  คุกกี้ประเภทนี้ จะถูกลบออกหลังจากการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หากท่านปิดการทำงานของคุกกี้เหล่านี้ ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ได้ตามต้องการ เช่น การอ่าน และการนำทางระหว่างหน้าเว็บ


  คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies)

  คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ เพื่อวิเคราะห์และนับจำนวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ทราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ โดยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย


  นอกจากนี้ คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้อาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเน้นย้ำบทความ หรือบริการของเว็บไซต์ ที่คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้คิดว่าท่านน่าจะสนใจ และวัดความมีประสิทธิผลของเนื้อหาและโฆษณาของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ โดยพิจารณาจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น


 1. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์
  ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

  คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้อาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ทุกเวลา โดยเผยแพร่ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ การใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน


 1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ SSL (Secure Socket Layer) หรือ Secure Electronic Transaction (SET) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยระบบดังกล่าวนี้ได้มาตรฐานสากล และออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ


  นอกจากนี้ เรายังใช้ไฟร์วอลล์ (Firewall) ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย เพื่ออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ได้วางชั้นของไฟร์วอลล์ ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ อีกทั้งยังติดตั้งซอฟต์แวร์สแกนไวรัสและมัลแวร์ (Window Defender) และอัปเดตเป็นระยะๆ ในคอมพิวเตอร์


  จากระบบรักษาความปลอดภัยดังกล่าว มีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องระมัดระวังและรับผิดชอบดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่านด้วยตนเอง คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใด และท่านควรออกจากระบบ (Log Off) อินเทอร์เน็ตหรือการใช้คอมพิวเตอร์เบราว์เซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ


  เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดทางสิทธิส่วนบุคคล สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก และทรัพย์สินทางปัญญาของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ข้อความที่เป็นเท็จ เผยแพร่บริการ หรือการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้


  หากข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์จนสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งมิใช่ความผิดของคลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ที่เป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว


 1. ช่องทางติดต่อ

  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  คลินิกทันตกรรมเดนทัลบัดดี้
  1/7 หมู่ 8 ถนนสุเทพ, เมืองเชียงใหม่ 50200
  094-987-4923
  [email protected]